ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถงานหัตถกรรมนักเรียนของกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4
ผอ.กิตติพงศ์-คณะกรรมการที่แต่งตั้ง
ประชุมครูเตรียมความพร้อมด้านประกันคุณภาพภายใน ทำความเข้าใจการจัดทำเอกสารงานวชิชาการ
ฝ่ายวิชาการ และงานประกันคุณภาพภายใน
- ส่งบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1
ร.ร.วัดนางแก้ว นายเกียรติภูมิ มะแสงสม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2555-ประชุมวางแผนงานกิจกรรมลูกชวนพ่อแม่เข้าวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมในวันศุกร์ที่วัดนางแก้วและวันอาทิตย์ ที่พักสงฆ์แก้วพฤกษา เวลา 18.00-20.00 น.
ร.ร.วัดนางแก้ว ผอ. รอง ผอ.
- นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันพระ
วัดนางแก้ว ครูโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
05 ม.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/งานสัมพันธ์ชุมชน
06 ม.ค. 55 ประชุมคณะครูและบุคลากร ๑/๒๕๕๕
ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/หัวหน้างาน
13 ม.ค. 55 งานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดนางแก้ว
คณะครูทุกคน
15 ม.ค. 55 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบสาม
16 ม.ค. 55 คณะครูร่วมงานในวันครู ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
16 ม.ค. 55 นำวงดุริยางค์รวมงานมอบของขวัญจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดเพชรบุรี ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 - ครูพิชัย จันทร์รอด
18 ม.ค. 55 ถึง 31 ม.ค. 55 เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบสาม -ผู้บริหาร-คณะครู
06 ก.พ. 55 ถึง 08 ก.พ. 55 โรงเรียนรับการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ.(ผู้บริหาร คณะครู)

จากทีมงานบริษัทเพชรเกษม อีวาลูชั่น นำทีมโดย อ.กอบกาญจน์ โรจนสโรช  อ.พรจำรัส จิตราประเสริฐ และ อ.ณัฐนรี อร่ามวรไพศาล

06 ก.พ. 55 ประชุมตรวจรับเงินผ้าป่า สพป.ราชบุรี เขต 2 (ผอ.)
10 ก.พ. 55 ถึง 26 ก.พ. 55 ติวเข้ม การอ่าน การฝึกคิดวิเคราะห์ เวลา 12.10-13.00 น.ติวสอบ nt-o-net-las 15.00-14.30 น.
10 ก.พ. 55 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(ผอ.) ที่ห้องประชุม สพป.ราชบุรี เขต 2
11 ก.พ. 55 อบรมบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ครูชั้น ป.1-ม.3) ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพยครูราชบุรี จัดโดยกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4
11 ก.พ. 55 อบรมการผลิตสื่ออนุบาล (ครูรัตนา เทศนา,ครูนันทิยา ช้างเพชร) ที่ห้องประชุม สพป.ราชบุรี เขต 2
13 ก.พ. 55 ถึง 26 ก.พ. 55 ติวเข้มการอ่าน การฝึกคิดวิเคราะห์(เวลา 12.10-13.00 น.) ติวเตรียมสอบ ป.1-ม.3(เวลา 15.30-16.30 น.
ครูผู้สอนทุกคน ร.ร. วิชาการ ร.ร.
13 ก.พ. 55 ประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะ คศ.1 เป็น คศ.2 ครูสลิตตา มะโนวัฒนา
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโสตทัศน์ ร.ร.วัดนางแก้ว สพป.รบ.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ผอ.กิตติพงศ์-ผอ.จินตนา เฮงจันทร์ และครูจินตนา ทับชม
14 ก.พ. 55 ประชุมหัวหน้างาน 4 งาน ครูวิชาการ-หัวหน้าสายชั้น
วาระการประชุม
-กำหนดวันสอบปลายปีการศึกษา 2554
-การออกข้อทดสอบ
-ร่วมระดมความคิดกำหนดแนวการทบทวนที่ให้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ห้องประชุมโสตทัศน์ งานบริหาร
14 ก.พ. 55 ประชุมหัวหน้าศูนย์สอบ o-net เวลา 13.00 น.
ห้องประชุม สพป.ราชบุรี เขต 2 สพป.ราชบุรี เขต 2
14 ก.พ. 55 สมัครเข้ารับอบรมโครงการปฏิบัติธรรม 24 ชั่วโมงรุ่น 2 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2555 คณะครูทั้งโรงเรียน
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จัดโดย สพป.รบ.2 ฟรี
16 ก.พ. 55 ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ 14 ที่ ร.ร.วัดขนอน(เจ้าภาพ)
ร.ร.วัดขนอน กลุ่ม ร.ร. เครือข่ายโพธารามที่ 4
18 ก.พ. 55 อบรมครูโทรทัศนเพื่อการศึกษา (ระดับอนุบาล ครูนิวาตี นิวาตโสภณ ,ระดับประถมมํธยมฯ ครูรุจรดา จรูญชัยคณากิจ) ที่ สพป.ราชบุรี เขต 2
22 ก.พ. 55 ประชุมกรรมการพิจารณาทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ฝ่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
27 ก.พ. 55 ถึง 28 ก.พ. 55 ป.6-ม.3 สอบ O-NET
02 มี.ค. 55 นักเรียนทดสอบการอ่าน คิดวิเคราะห์ ชั้น ป.1-ม.3
05 มี.ค. 55 ทดสอบ ชั้น ป.1 ป.4 ม.3 ข้อสอบกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4
06 มี.ค. 55 ตรวจข้อสอบชั้น ป.1 ป.4 ม.1
ครูที่ได้รับคำสั่งเป็นผู้ตรวจข้อสอบ
08 มี.ค. 55 นักเรียน ป.2/ป.5/ม.2 สอบ LAS
08 มี.ค. 55 ถึง 09 มี.ค. 55 ทดสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3
10 เม.ย. 55 ถึง 30 เม.ย. 55 20 เม.ย. 55 ส่งประเมินคุณภาพภายใน ปี 2554 (ครูประจำชั้น), ส่งเอกสารงานธุรการชั้นเรียนและงานต่างๆ ณ ห้องประชุมโสตทัศน์ (ครูทุกคน) ส่งหลักฐานการออมทรัพย์ปี 2554 (ครูประจำชั้น)
ห้องโสตทัศน์ ครูประจำชั้น, ครูทุกคน, รองฯ ธนาวุฒิ, ครูสลิตตา
10 เม.ย. 55 ถึง 30 เม.ย. 55 สรุปผลการดำเนินงาน 4 งาน ในปีการศึกษาที่ผ่านมา (หัวหน้างาน 4 งาน)
ผอ.กิตติพงศ์
10 เม.ย. 55 ถึง 30 เม.ย. 55 Update ข้อมูลต่างๆ ปรับปรุงเว็บไซต์, สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2554 (ครูวิภาวี, ครูเกียรติภูมิ, ครูเสาวลักษณ์)
งาน ICT
10 เม.ย. 55 ถึง 31 พ.ค. 55 บันทึกการเบิกจ่ายพัสดุ, ลงทะเบียน, เขียนรหัสครุภัณฑ์ที่ได้รับ (เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่ธุรการ)
ผอ.กิตติพงศ์
10 เม.ย. 55 ถึง 25 เม.ย. 55 รายงานอัตรากำลังครู (ครูชวน, เจ้าหน้าที่ธุรการ)
ครูชวน
11 เม.ย. 55 เปิดซองสอบราคาซ่อมแซมอาคาร ป.1 ก และซ่อมแซมโรงอาหาร (รองฯ ธนาวุฒิ, คณะกรรมการ, เจ้าหน้าที่พัสดุ)
ผู้รับผิดชอบ รองฯ ธนาวุฒิ,  คณะกรรมการ,  เจ้าหน้าที่พัสดุ
11 เม.ย. 55 เด็กชายวสันต์ เพ็งฉุย รับรางวัลชมเชย การแข่งขันสุนทรพจน์ ที่ สภาสังคมสงเคราะห์ (ครูชวน, ครูสมเจตร์)
ครูชวน  รวยภิรมย์  และครูสมเจตร์  นำเด็กชายวสันต์   เพ็งฉุย เข้ารับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันสุนทรพจน์
ณ สภาสังคมสงเคราะห์ กทม. ครูสมเจตร์ สวัสดี
11 เม.ย. 55 ส่งข้อมูล 10 มิ.ย. ระยะที่ 2 (ครูสลิตตา, เจ้าหน้าที่ธุรการ)
ครูสลิตตา และ จนท.ธุรการ
12 เม.ย. 55 ทำโครงการทูบีนัมเบอร์วัน, กีฬาเพื่อโอนเงินสนับสนุน (ครูรุจรดา, ครูชวน)
ครูรุจรดา และครูชวน
12 เม.ย. 55 ถึง 30 เม.ย. 55 ควบคุมงานก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร ป.1 ก ซ่อมแซมโรงอาหาร, ปูกระเบื้องระเบียงอาคารอนุบาล 3 ขวบ, เปลี่ยนหลังคาโรงรถนักเรียน (รองฯ ธนาวุฒิ, ครูชวน, นักการฯ ไสว และประสาท)
ผอ.กิตติพงศ์
13 เม.ย. 55 ครูทุกท่านร่วมงานเปิดป้ายวัดนางแก้ว เวลา 08.30 น. แต่งกายเสื้อสีฟ้าของโรงเรียน
ผอ.กิตติพงศ์
20 เม.ย. 55 ถึง 30 เม.ย. 55 25 เม.ย. 55 สรุปประเมินคุณภาพภายใน ปี 25554 มฐ.ที่ 1 - 15 และระดับปฐมวัย (ผู้บริหาร, ครูรุจรดา, ครูอรจิรา, ครูวิภาวี, หัวหน้างาน 4 งาน, ครูปฐมวัย)
ผอ.กิตติพงศ์
25 เม.ย. 55 ถึง 30 เม.ย. 55 27 เม.ย. 55 ส่งประเมินคุณภาพภายใน ปี 2554 ทำ 5 เล่ม ส่ง สพป.รบ 2 จำนวน 1 เล่ม เก็บไว้ที่ธุรการ 1 เล่ม ครูผู้รับผิดชอบ 1 เล่ม ปฐมวัย 1 เล่ม ฝ่ายบริหาร 1 เล่ม (ครูอรจิรา, เจ้าหน้าที่ธุรการ)
ผอ.กิตติพงศ์
27 เม.ย. 55 รายงานผู้สำเร็จการศึกษาภายใน 30 วัน และเตรียมข้อมูลผลสอบ O-net กรอกลงในหลักฐานการจบชั้น ป.6, ม.3 หรือออกใบรับรองเพื่อนำไปสมัครสอบ (ครูสลิตตา, เจ้าหน้าที่ธุรการ)
ผอ.กิตติพงศ์
30 เม.ย. 55 ถึง 03 พ.ค. 55 รับสมัครนักเรียน ม.1 (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
04 พ.ค. 55 ถึง 04 เม.ย. 55 ทดสอบนักเรียนเข้าชั้น ม.1 เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบภาษาไทย เขียนเรื่อง, คณิตศาสตร์คิดวิเคราะห์, ภาคปฏิบัติ ท่องสูตรคูณ การอ่าน รับห้องละไม่เกิน 30 คน (ครูวิชาการ, ครูมัธยมฯ ทุกคนเป็นกรรมการ)
ผอ.กิตติพงศ์
04 พ.ค. 55 จัดซื้อเสื้อผ้า อนุบาล - ป.3 เวลา 08.30 - 12.00 น., ป.4 - ม.3 เวลา 13.00 - 16.00 น., นักเรียนไม่ต้องซื้อกระเป๋านักเรียน โรงเรียนแจกให้จากกิจกรรมค่ายวิชาการช่วงปลายเดือน พ.ค. 55 (เจ้าหน้าที่พัสดุ, คร
ครูรุจรดา
07 พ.ค. 55 ถึง 08 พ.ค. 55 อบรมการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2555 (ผอ., หัวหน้างานบริหารทั่วไป)
ผอ.กิตติพงศ์
07 พ.ค. 55 ถึง 09 พ.ค. 55 อบรมเตรียมความพร้อม, ทบทวนหลักสูตร 51, เทคนิคการสอนให้ประสบผลสำเร็จ, ความรู้ เรื่อง การประเมินคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัยและพื้นฐาน (ผอ., รองฯ ธนาวุฒิ, ครูวิชาการ, หัวหน้างาน 4 งาน)
ผอ.กิตติพงศ์
10 พ.ค. 55 จัดหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน, จัดทำแบบงานธุรการ, ประชุมครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิด เวลา 10.30 น., แจ้งคำสั่งมอบหมายงาน, จัดทำคู่มือสวัสดิการบุคลากร นักเรียน, จัดทำคู่มือการพิจารณาความดีความชอบ, แน
ผอ.กิตติพงศ์
11 พ.ค. 55 จัดซื้อเสื้อผ้าเพิ่มเติม, รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน, ทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณที่รับผิดชอบ (ครูทุกท่าน)
ผอ.กิตติพงศ์
14 พ.ค. 55 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2555, แบ่งหน้าที่มอบหมายงานให้นักเรียนรับผิดชอบทำความสะอาด (ครูฝ่ายปกครอง, ครูทุกคน), แจกเงินทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2554 (ครูอุบล และครูเกียรติภูมิ)
ผอ.กิตติพงศ์
25 พ.ค. 55 แบ่งนักเรียนตามฐานกิจกรรม 15 ฐาน (หัวหน้างานและคณะครู)
ผอ.กิตติพงศ์
26 พ.ค. 55 อบรมภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนและคณะกรรมการต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อตระหนักในความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ (ครูชวน, ครูสมเจตร์, ครูเกียรติภูมิ และคณะกรรมการที่แต่งตั้ง)
ผอ.กิตติพงศ์
28 พ.ค. 55 ถึง 31 พ.ค. 55 กิจกรรมค่ายวิชาการตามฐานกิจกรรม 15 ฐาน เวลา 12.00 - 13.00 น. (ครูวิชาการและครูประจำฐาน)
ครูจินตนา
28 พ.ค. 55 ป.1 - 3 เข้าวัดนางแก้ว ทำบุญฟังธรรม เวลา 7.45 - 9.00 น. (ครูสลิตตา, หัวหน้าสายชั้น และครูประจำชั้น ป.1-3)
ครูสลิตตา
28 พ.ค. 55 ถึง 31 พ.ค. 55 กิจกรรมวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก (ครูอัจฉราวดี, ครูสมเจตร์, ครูเกียรติภูมิ และคณะกรรมการที่แต่งตั้ง)
ครูอัจฉราวดี
30 พ.ค. 55 กิจกรรมวันชาเลนจ์เดย์ มหกรรมกีฬาเพื่อปวงชน เล่นกีฬาอย่างน้อยคนละ 1 อย่าง (ครูราฆพ และคณะครู)
ครูราฆพ
01 มิ.ย. 55 ถึง 30 มิ.ย. 55 - รณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน 100 %-ประเมินบ้านสะอาดได้มาตรฐาน
บ้านนักเรียน - ครูเกียรติภูมิ, ครูประจำชั้น
02 มิ.ย. 55 ถึง 07 มิ.ย. 55 กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐-

- กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

-พานักเรียนไปแข่งขันละครธรรมะและประกวดการพูดสุนทรพจน์ ที่งานวันวิสาขบูชา สนามหลวง กทม.

-ครูพรจิต ครูสลิตตาและคณะ
04 มิ.ย. 55 พานักเรียนไปแข่งขันละครธรรมะและประกวดการพูดสุนทรพจน์ ที่งานวันวิสาขบูชา สนามหลวง กทม.
สนามหลวง กทม. ครูสมเจตร์ ครูชวน
05 มิ.ย. 55 - กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประกวดคำขวัญ เรียงความ ภาพวาด
ครูอัจฉรา และคณะ
05 มิ.ย. 55 -ประชุมสรรหาประธานคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่
ผอ. และครูฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
07 มิ.ย. 55 -พาหัวหน้างานและครูมัธยมไปดูงาน นวัตกรรมวิชาการที่ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กทม.
โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กทม. ฝ่ายบุคลากร และโครงการนพัฒนาวัตกรรม
08 มิ.ย. 55 ถึง 09 มิ.ย. 55 - อบรมปฏิบัติธรรม 24 ชั่วโมง ณ วัดหลวงพ่อสดฯ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
วัดหลวงพ่อสดฯ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี/ชุดขาว ฝ่ายบุคลากร
12 มิ.ย. 55 - นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเนื่องในวันพระ(07.30-09.00 น.)
วัดนางแก้ว ครูโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครูประจำช่วงชั้นที่ 2
12 มิ.ย. 55 ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ บุคลากร เวลา 15.30 น.ที่ห้องประชุมโสตทัศน์
ห้องประชุมโสตทัศน์ ฝ่ายบริหาร
14 มิ.ย. 55 - กิจกรรมไหว้ครู จัดป้ายนิเทศ-ประกวดพานดอกไม้ -ประกวดคำขวัญ -เรียงความ-ภาพวาด
ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์/ชุดสุภาพเรียบร้อย ครูสุวรรณี คำสุวรรณ และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
15 มิ.ย. 55 ถึง 19 มิ.ย. 55 ประเมินมาตรฐานห้องเรียน 5 ส ครั้งที่ 1
ทุกห้อง รองธนาวุฒิ -ฝ่ายอาคารสถานที่
18 มิ.ย. 55 นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 เข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเนื่องในวันพระ(เวลา 07.30-09.00 น.)
วัดนางแก้ว ครูโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครูประจำช่วงชั้นที่ 3
21 มิ.ย. 55 -เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จัดป้ายนิเทศ ทำแผ่นพับรณรงค์ ตามนโยบายของจังหวัด และของ สพป.ราชบุรี เขต 2
ย่านชุมชน ผอ.คณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งตามคำสั่ง
21 มิ.ย. 55 ถึง 26 มิ.ย. 55 - กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
ครูภาษาไทย/คณะกรรมการตามคำสั่ง
02 ก.ค. 55 ถึง 26 ก.ค. 55 -กิจกรรมครู-นักเรียนเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีลในวันพระ(ชั้น ป.4-6, ป.1-3, อนุบาล 1-2, ม.1-3)

3,11,18,26 ก.ค.2555

วัดนางแก้ว ครูช่วงชั้นที่ 1 - 3 และครูอนุบาล
02 ก.ค. 55 ถึง 05 ก.ค. 55 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานครูในรอบเดือน มิ.ย.2555
ร.ร.วัดนางแก้ว ฝ่ายบริหาร
03 ก.ค. 55 ถึง 07 ก.ค. 55 ประชุม ร.ร.ดีศรีตำบล สัมมนาเชิงปฏิบัติการธรรมะ บ้าน วัด โรงเรียน ที่ชลพฤกษ์รัสอร์ท จ.นครนายก
ที่ชลพฤกษ์รัสอร์ท จ.นครนายก ฝ่ายบริหาร
10 ก.ค. 55 - ส่งเล่มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมเมื่อเดือน มิ.ย.2555
ร.ร.วัดนางแก้ว นายเกียรติภูมิ มะแสงสม
12 ก.ค. 55 ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ บุคลากร
เวลา 15.30 น.ที่ห้องประชุมโสตทัศน์ งานธุรการ
19 ก.ค. 55 -ประชุมเตรียมจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เข้าค่ายคุณธรรม
เข้าค่ายคุณธรรม 23-25 ก.ค.2555 ที่ค่ายผาสุกวนิช  ราชบุรี
วันภาษาไทยแห่งชาติ(29 ก.ค.2555) จัดวันที่ 27 ก.ค.2555
วันแม่ จัดงานวันที่ 10 ส.ค.2555 
ห้องประชุมโสตทัศน์ หัวหน้างาน
20 ก.ค. 55 -จัดอบรมครูการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย
ครูบังเอิญ ทัสาย ครู ร.ร.ชุมชนวัดใหญ่โพหัก เป็นวิทยากร
ห้องประชุม ร.ร.วัดนางแก้ว ผอ.และครูปฐมวัย
23 ก.ค. 55 ถึง 25 ก.ค. 55 -เข้าค่ายปฏิบัติธรรมชั้น ม.1-3 ที่ค่ายผาสุกวนิช อ.เมือง จ.ราชบุรี
ศูนยฺปฏิบัติธรรมผาสุกวนิช จ.ราชบุรี ครูมัธยมฯ ม.1-3
26 ก.ค. 55 ถึง 19 ก.ค. 55 -ประชุมวิชาการ
นิเทศตามนโยบาย วันที่ 26-27 ก.ค.2555
ร.ร.วัดนางแก้ว ฝ่ายบริหาร วิชาการ
30 ก.ค. 55 ถึง 31 ก.ค. 55 ทดสอบคุณภาพนักเรียนครั้งที่ 1
ชั้น ป1-ม.3
อนุบาล ประเมินความพร้อม
ร.ร.วัดนางแก้ว ฝ่ายวิชาการ
01 ส.ค. 55 - กิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียนพรรษาไปยังวัดนางแก้ว วัดเขาสะแก วันเขาค่าง วัดเขาดิน และที่พักสงฆ์แก้วพฤกษา
วัดนางแก้ว วัดเขาสะแก วันเขาค่าง วัดเขาดิน และที่พักสงฆ์แก้วพฤกษา - ครูนันทิยา, ครูรัตนาคณะครูที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง
01 ส.ค. 55 ถึง 06 ส.ค. 55 ประเมินประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานครูในรอบเดือน ก.ค.2555
ห้องธุรการ ผอ. รอง ผอ.
01 ส.ค. 55 ถึง 07 ส.ค. 55 -จัดทำภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้า-หลังอาคารอนุบาลและบริเวณน้ำตกหน้าอาคารนางแก้ว
ผอ.และครูสิ่งแวดล้อม
01 ส.ค. 55 ถึง 09 ส.ค. 55 -มุงหลังคาโรงรถนักเรียนเปลี่ยนจากสแลนเป็นหลังคาMetalsheet
โรงรถนักเรียน ผอ.และครูสิ่งแวดล้อม
02 ส.ค. 55 ถึง 25 ส.ค. 55 2,10,17,25 ส.ค.2555 กิจกรรมครู-นักเรียนเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีลในวันพระ(ชั้น ป.4-6, ป.1-3, อนุบาล 1-2, ม.1-3)
ร.ร.วัดนางแก้ว คณะครู,นักเรียน
06 ส.ค. 55 -พานักเรียนที่ผ่านการคัดกรองโดยครูประจำชั้นจำนวน 14 คนไปคัดกรอง พฤติกรรมบกพร่องการเรียนรู้ที่โรงพยาบาลโพธาราม
โรงพยาบาลโพธาราม ครูบุญยัง เชิดชู -พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ
06 ส.ค. 55 ถึง 10 ส.ค. 55 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและ 80 พรรษา ชาวลูกหว้าเทิดไท้มหาราชินี-กิจกรรมตักบาตรพระ 33 รูป –เทิดพระคุณแม่-ประกาศแม่ดีเด่นประจำปี-ประกวดคำขวัญเรียงความวาดภาพ-ฟังสุนทรพจน์เทิดพระคุณแม่-ชมละคร-ชมประกวดดนตรี
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและ 80 พรรษา ชาวลูกหว้าเทิดไท้มหาราชินี-กิจกรรมตักบาตรพระ 33 รูป –เทิดพระคุณแม่-ประกาศแม่ดีเด่นประจำปี-ประกวดคำขวัญเรียงความวาดภาพ-ฟังสุนทรพจน์เทิดพระคุณแม่-ชมละคร-ชมประกวดดนตรี
ร.ร.วัดนางแก้ว ฝ่ายงานส่งเสริมคุณธรรม
07 ส.ค. 55 ถึง 08 ส.ค. 55 ปรับระบบดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน
ร.ร.วัดนางแก้ว ผอ./ฝ่ายบุคลากร
08 ส.ค. 55 ถึง 15 ส.ค. 55 -ทบทวนและเตรียมความพร้อมรับการนิเทศภายนอก 6 งาน

-ทบทวนและเตรียมความพร้อมรับการนิเทศภายนอก  6 งาน

1.ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน กำหนดการสอนจัดครูสอนตามความถนัด-2.จัดตารางสอนรวม ตารางสอนชั้นเรียน ตารางสอนครู3.พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ 4.การบันทึกหลังสอน-5.จัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาพรวมของโรงเรียน-ผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มละสาระทุกชั้นติดไว้ที่ห้องเรียนเพื่อสร้างความตระหนัก -6....
ร.ร.วัดนางแก้ว ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
14 ส.ค. 55 -ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2555 คณะครูและบุคลากร
ห้องประชุมโสตทัศน์ ฝ่ายงานบุคลากร ผอ. รอง ผอ.
14 ส.ค. 55 ถึง 17 ส.ค. 55 - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดนางแก้ว ครูยุวดี มีจั่นเพชร-ครูศุภวิชญ์ เสาร์ชัย และครูที่ได้รับมอบหมาย
17 ส.ค. 55 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี มาจัดพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่เพื่อให้นักเรียนได้รู้ประวัติความเป็นมาของราชบุรี
ร.ร.วัดนางแก้ว ครูวิชาการ ครูสลิตตา
21 ส.ค. 55 -ประชุมวิชาการ
ห้องประชุมโสตทัศน์ ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
21 ส.ค. 55 รับการนิเทศภายนอกจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
ร.ร.วัดนางแก้ว แต่งกายสุภาพ ครูวิชาการและครูผู้สอนทุกคน
22 ส.ค. 55 ถึง 26 ส.ค. 55 ปฏิบัติธรรมบุคลากรโรงเรียนดีศรีตำบลที่ค่ายฝึกอบรมเยาวชนผาสุกวนิช อ.เมืองราชบุรี
ค่ายเยาวชนผาสุกวนิช แต่งกายชุดขาว ผอ. รอง ผอ.
28 ส.ค. 55 -พานักเรียนชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 จำนวน 280 คน ไปชมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ศูนย์การแสดงนิทรรศการไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
ชุดกีฬาของโรงเรียน ครูศุภวิชญ์ เสาร์ชัย
31 ส.ค. 55 ประชุมทบทวน งานคุณธรรมจริยธรรม งานอนามัย งานประกันคุณภาพภายใน งานวิชาการเตรียมส่งประกวด/แข่งขันกิจกรรมความสามารถนักเรียน-งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ห้องโสตทัศน์ ร.ร.วัดนางแก้ว ผอ.-รอง ผอ.และหัวหน้างานที่รับผิดชอบ
04 ก.ย. 55 ถึง 20 ก.ย. 55 คัดนักเรียนเพื่อแข่งขั้นงานศิลปหัตถกรรมในระดับกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4
คัดนักเรียนเพื่อแข่งขั้นงานศิลปหัตถกรรมในระดับกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4
ร.ร.วัดนางแก้ว คณะครู
06 ก.ย. 55 ถึง 25 ก.ย. 55 ออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.1-ม.3 เพื่อสอบในวันที่ 2-4 ต.ค.2555
ออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.1-ม.3 เพื่อสอบในวันที่ 2-4 ต.ค.2555
ร.ร.วัดนางแก้ว ครูผู้สอนประจำสาระวิชาที่สอน
07 ก.ย. 55 ถึง 21 ก.ย. 55 พานักเรียนแข่งขันฟุตซอล ที่เทศบาลตำบลโพหัก
เทศบาลตำบลโพหัก ครูชวน รวยภิรมย์ ครูราฆพ ประสานนาม
12 ก.ย. 55 ถึง 18 ก.ย. 55 เก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของครูเพื่อพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2(1 ต.ค.2555)
คณะกรรมการที่แต่งตั้ง
18 ก.ย. 55 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2555
ร.ร.วัดนางแก้ว งานบริหาร
20 ก.ย. 55 ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายเพื่อคีดเลือกเข้าแข่งขันที่สพป.ราชบุรี เขต 2
ครูรุจรดา รวบรวม
21 ก.ย. 55 ส่งนักเรียนประกวดสุนทรพจน์ ที่ราชบุรี
จังหวัดราชบุรี นายสมเจตร์ สวัสดี
01 ต.ค. 55 ถึง 31 ต.ค. 55 ตรวจสอบพัสดุประจำปี
ตรวจวัสดุคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพเพื่อจำหน่าย ออกจากบัญชี
 
ร.ร.วัดนางแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ
02 ต.ค. 55 ถึง 04 ต.ค. 55 ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3
ป.1-3 สอบวันที่ 1-2 ต.ค.2555
ป.4-6 และ ม.1-3 สอบวันที่ 2-4 ต.ค.2555
ร.ร.วัดนางแก้ว ฝ่ายวิชาการ
04 ต.ค. 55 พานักเรียน ป.1-3 ไปทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

พานักเรียน ป.1-3 ไปทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ที่สะพานข้ามแม่แคว  โรงถ่ายภาพยนตณ์พร้อมมิตร

กาญจนบุรี/ชุดกืฬา คณะครูชั้น ป.1-3
05 ต.ค. 55 พานักเรียนชั้น ป.4-6 ไปทัศนศึกษากรุงเพมหานคร
กรุงเทพฯ/ชุดนักเรียน คณะครูชั้น ป.4-6
09 ต.ค. 55 ถึง 10 ต.ค. 55 เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถงานหัตถกรรมนักเรียนของกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4
ผอ.กิตติพงศ์/คณะกรรมการที่แต่งตั้ง
09 ต.ค. 55 ประชุมผู้บริหาร สพป.ราชบุรี เขต 2 ประจำเดือน ตุลาคม 2555
งานบริหาร
11 ต.ค. 55 ประกาศผลกิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถนักเรียนของกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4
กองเลขานุการการแข่งขัน
11 ต.ค. 55 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 -เตรียมงานตลาดนัดพอเพียง-ประชุมกลุ่มเครือข่าย-ประชุมครูประจำเดือน ตุลาคม
1.ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 -ครูประจำชั้น
2.เตรียมงานตลาดนัดพอเพียง-คณะครู
3.ประชุมกลุ่มเครือข่ายที่ ร.ร.วัเคกทอง -ผอ.
4.ประชุมครูประจำเดือน ตุลาคม 2555 -ผอ.และคณะครู 
ฝ่ายบริหารและงานธุรการ
11 ต.ค. 55 มอบการบ้านทุกชั้นให้ คัดไทย อ่านคำ ท่องสูตรคูณย้อนขึ้น ช่วยทำงานบ้าน กำชับด้านความปลอดภัยในระหว่างช่วงปิดภาคเรียน
ครูประจำชั้น ครูพิเศษ
12 ต.ค. 55 จัดตลาดนัดพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะงานอาชีพแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยจำหน่ายสินค้าถูกกว่าท้องตลาด
จัดตลาดนัดพอเพียง  มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมทักษะงานอาชีพแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาถูกกว่าท้องตลาด 2. เพื่อส่งเสริมการนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วนำมาบริจาค แลกเปลี่ยนกัน ทำใหเลดรายจ่าย 3.เพื่อนำสินค้าที่ได้รับบริจาคมาประมูลนำรายได้จากการประมูลเป็นรางวัลส่งเสริมนักเรียนที่ความดีในกิจกรรมทำดีต้องได้ดี ในการจัดตลาดนัดครั้งแรกประมูลของมือ 2 ได้เงิน 3000 บาท ได้นำมาจับฉลากรางวัลกิจกรรมทำดีต้องได้ดีเป็นทุนการศึกษาทุนละ 100 บาทจำนวน  30 ทุน...ทุกคนพอใจกับกิจกรรมที่จัด ครั้งต่อไปแจดในวันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย.2555
ผอ.คณะครู
15 ต.ค. 55 ประชุมครูเตรียมความพร้อมด้านประกันคุณภาพภายในและการจัดทำเอกสารงานวิชาการชั้นเรียน
ฝ่ายวิชาการ/งานประกันคุณภาพภายใน
15 ต.ค. 55 ถึง 24 ต.ค. 55 ฝึกจิตสาธารณะบันทึกลงในแบบรายงานประจำเดือน-คณะครู
ฝ่ายบริหาร
18 ต.ค. 55 ถึง 31 ต.ค. 55 ต่อเติมโรงอาหาร/เทพื้นระเบียงอาคารเด็กเล็ก/เทพื้นหน้าอาคารพระพุทธศาสนา
ต่อเติมโรงอาหาร/เทพื้นระเบียงอาคารเด็กเล็ก/เทพื้นหน้าอาคารพระพุทธศาสนา
ผอ./รอง ผอ./ฝ่ายงานอาคารสถานที่
19 ต.ค. 55 อบรมการใช้โปรแกรมซุปเปอร์ดิกเขตวันที่ เวลา 09.00 น ที่ห้องประชุม สพป.ราชบุรีเขต 2-ครูอรจิรา
ฝ่ายวิชาการ
24 ต.ค. 55 ถึง 25 ต.ค. 55 อบรมการใช้แท๊บเลสครูผู้สอนชั้น ป.1 ทุกคน
ฝ่ายงานบุคลากร
25 ต.ค. 55 ถึง 31 มี.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2/2555
ร.ร.วัดนางแก้ว
25 ต.ค. 55 ส่งกำหนดการสอนทุกสาระวิชากับหัวหน้ากลุ่มสาระ-หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจความถูกต้องและรวบรวมส่งงานธุรการ
จัดทำ  3  ชุด ส่ง เขต เพื่อมาติดตาม 1 ชุด  เก็บที่งานหลักสูตรและการสอน 1 ชุด เก็บไว้ส่วนตัว 1 ชุด
ฝ่ายบริการและฝ่ายวิชาการ
26 ต.ค. 55 กำหนดอบรม งานวิจัยอย่างง่ายและการประกันคุณภาพ ทบทวนหลักสูตร(ถ้ามีเวลา) เวลา 8.30-16.30 น. โดย ศน.บุญชู สุขเจริญและคณะ
ผอ./โครงการวิจัยชั้นเรียน
27 ต.ค. 55 อบรมแนวทางจัดกิจกรรมฟี้นฟูศีลธรรมโลก -รับสื่อที่วัดธรรมกาย จังปทุมธานี
อบรมแนวทางจัดกิจกรรมฟี้นฟูศีลธรรมโลก -รับสื่อที่วัดธรรมกาย จังปทุมธานี วันเสาร์ที่ 27 ต.ค.2555-ครูสลิตตา-ครูชวน-รอง ผอ.
งานกลุ่มสาระสังคมฯ
29 ต.ค. 55 ถึง 31 ต.ค. 55 อบรมครูและผู้บริหารโรงเรียนดีศรีตำบล ที่จังหวัดสุพรรณบุรี-ผอ.-ครูชวน
ฝ่ายบริหาร
31 ต.ค. 55 ถึง 02 พ.ย. 55 แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน.จัดงบสนับสนุนสีละ 2,500 บาท-เสื้อสีจากเงินออมทรัพย์นักเรียน
ฝ่ายโครงการกีฬา
26 ส.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57 ปฏิทินงานประกวดกิจกรรมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมของโรงเรียนวัดนางแก้ว

ปฏิทินงานประกวดกิจกรรมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมของโรงเรียนวัดนางแก้ว

ระดับกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4  ปีการศึกษา 2557

ของโรงเรียนวัดนางแก้ว

ที่

วัน เดือน ปี

งานที่ปฏิบัติ

ผู้ปฏิบัติ

1

20-30 ส.ค.2557

-เลือกกิจกรรมเพื่อฝึกซ้อมส่งประกวดแข่งขันครูท่าน         ละอย่างน้อย 2 กิจกรรมหรือมากกว่าตามศักยภาพ บางสาระมีกิจกรรมให้เลือกน้อย ก็สามารถไปเลือกซ้อม          กิกรรมในกลุ่มสาระอื่นโดยประสานกับหัวหน้ากลุ่มสาระ

-เด็กเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จแต่อยู่ที่ครูมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทฝึกซ้อมความสำเร็จอยู่ที่ครูกิจกรรมบางอย่างครูอาจจะประสานกับครอบครัวนักเรียน         ให้ช่วยซ้อมอย่างต่อเนื่องได้

ครูทุกคนรวม ผอ.

รอง ผอ.

2

9 กันยายน 2557

-หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมส่งรายการที่แข่งขันโดยแยกเป็นระดับชั้นที่แข่งขันให้ชัดเจนและมอบให้ให้หัวหน้าวิชาการช่วงชั้นเพื่อรวบรวม  

-หัวหน้ากลุ่มสาระ

-หัวหน้าช่วงชั้น

3

11 กันยายน 2557

-วิชาการช่วงชั้นและวิชาการโรงเรียนรวบรวมรายการที่ส่งแข่งขันประกาศให้ทราบ เผื่อครูที่มีความสนใจจะฝึกซ้อมในรายการที่ไม่มีครูส่งได้เพิ่มเติม

-วิชาการและหัวหน้าช่วงชั้น

4

12-17 กันยายน 2557

-ครูที่สนใจส่งรายการที่จะฝึกซ้อมเพิ่มเติมที่ครูวิชาการ

ครูที่สนใจ,

ครูวิชาการ

5

ส.ค.-ก.ย.2557

-ฝึกซ้อมนักเรียนที่จะส่งประกวด

 

6

15  กันยายน

เป็นต้นไป

หัวหน้าสาระรวบรวมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมส่งแข่ง แจ้งรายการที่แข่งแต่ละช่วงชั้นที่ วิชาการช่วงชั้น

ซ้อมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมส่งตามรายสาระวิชา หรือ ตามความถนัดของครูผู้สอนแข่งระดับกลุ่ม 7-9 ต.ค.57

หัวหน้าสาระวิชา

ส่งที่วิชาการช่วงชั้น

 

7

7-9  ตุลาคม 2557

กิจกรรมประกวดงานศิลปหัตถกรรมกลุ่มที่.................

 

ครูที่รับผิดชอบ        พานักเรียนไป