ผู้บริหาร

นายกิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี 2556
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ปรัชญา/คำขวัญ/ปณิธานของโรงเรียน
วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สี/ต้นไม้//ดอกไม้ /พระพุทธรูป/พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
การรับสมัครนักเรียน
สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555
สรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2555
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/05/2011
ปรับปรุง 24/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 351197
Page Views 448735
การบ้านนักเรียนที่สมัครเข้าชั้น ม.1
โครงการแทบเล็ตเพื่อการศึกษาไทย
otpc
แนวการดำเนินการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี งบฯ 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ปฏิทินการนิเทศแบบโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
ปฏิทินการนิเทศ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching a
งานวิชาการโรงเรียน
วิชาการโรงเรียน
งานวิชาการ
ปฏิทินงานวิชาการ
ปฏิทินงานวิชาการ
เบอร์โทรติดต่อผูใหญ่ใจดี(ครู) ศรีนางแก้ว
เบอรโทรติดต่อผู้ใหญ่ใจดีศรีนางแก้ว(ครูป
ปฏิทินปฏิบัติงานการอ่านและการคัดลายมือไทย ปีการศึกษา 2556
ปฏิทินปฏิบัติงานการอ่านและการคัดลายมือไทย ปีการศึกษา 2556
 

ปฏิทินการปฏิบัติงานนโยบายการอ่านและการประเมินผล

โรงเรียนวัดนางแก้ว ปีการศึกษา 2556

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ

มิ.ย 2556

-ประชุมแจ้งผลการอ่าน ปีการศึกษา 2555  วางแผนการพัฒนาการอ่าน

ฝ่ายบริหาร/ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย/ครูทุกคน

มิ.ย.2556

-แบ่งกลุ่มคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการอ่าน  สำรวจนักเรียนปกติที่อ่านไม่คล่อง /แบ่งครูรับผิดชอบนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง

ครูวิชาการ/ครูประจำชั้น/ครูพิเศษร่วมชั้น ทุกคน

มิ.ย.2556

-ตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาการอ่าน และคณะกรรมการประเมิน

ครูวิชาการ/กลุ่มสาระภาษาไทย

ก.ค.2556

-จัดทำแบบบันทึกการอ่าน/แบบประเมินผลการอ่าน

-รณรงค์เดือนแห่งการอ่านเพื่อสร้างความตระหนัก

ครูวิชาการ/กลุ่มสาระภาษาไทย

ครูประจำชั้น/ครูพิเศษร่วมชั้น

มิ.ย.2556-ก.พ.2557

-สร้างความตระหนัก จัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าห้องสมุดเพื่อกระตุ้นรักการอ่าน

ครูห้องสมุด/ครูประจำชั้น/ครูพิเศษร่วมชั้น

ก.ค.-ก.ย.2556

- ดำเนินการพัฒนาการอ่านของครูที่ได้รับมอบหมายทุกวันเวลา 12.00-12.30 น. หรือเวลาเช้า-บ่ายในช่วงว่างจากการเรียนการสอน

ครูประจำชั้น/ครูพิเศษร่วมชั้น

ก.ย.2556

-ทดสอบการอ่าน -จัดอันดับการพัฒนาเพื่อมอบรางวัล

ครูประจำชั้น/ครูพิเศษร่วมชั้น

ม.ค.2557

-จัดซื้อหนังสือวันเด็กแจกนักเรียนทุกคนเพื่อกระตุ้นรักการอ่าน

ฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการสถานศึกษา

ทุกวันที่จันทร์-พุธที่ 2 และ 4 ของเดือน

 

-ประเมินการอ่าน (เวลา 12.00-12.30 น.)

 

คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง

 

ตรวจสอบการพัฒนาการอ่านนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง

ฝ่ายบริหาร

ปลายมกราคม 2557

-สรุปผลมอบรางวัลครูที่นักเรียนมีพัฒนาการอ่านดีขึ้น

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประมาณปลายเดือน ก.พ.2557

-การประเมินการอ่าน จาก สพป.ราชบุรี เขต 2 

คณะกรรมการระดับเขตฯ

มี.ค.2557

-มอบเกียริบัตรรางวัลการอ่านที่มีผลพัฒนาเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่แล้วร้อยละ 10

ครูวิชาการ/ฝ่ายบริหาร ร.ร./สพป.ราชบุรีเขต2

มี.ค.2557

-มอบเกียริบัตรรางวัลการอ่านแก่ครูที่พัฒนานักเรียนมีผลผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 90 ของจำนวนนักเรียนที่รับผิดชอบ

ครูวิชาการ/ฝ่ายบริหาร ร.ร./

มี.ค.2557

สรุปผลการดำเนินงานจัดทำรายงาน

ครูกลุ่มสาระภาษาไทย/ฝ่ายบริหาร

 

ปฏิทินการพัฒนาการคัดลายมือไทยและการประเมินผล

โรงเรียนวัดนางแก้ว ปีการศึกษา 2556

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ

มิ.ย.2556

-ประชุมแจ้งผลการอ่าน ปีการศึกษา 2555  วางแผนการพัฒนาการสอนเขียนพัฒนาการคัดลายมือไทย

ฝ่ายบริหาร/ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย/ครูทุกคน

มิ.ย.2556

-แบ่งกลุ

-

>>